Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος, 17-04-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. Πρωτ:4729  ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  97.809,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.23%
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30η  Απριλίου 2013,    ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  12:00 π.μ.  ώρα λήξης 13:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 3.976,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360140).

Διαβάστε τη Διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος     κ.α.α.
Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

 

Προμήθεια γάλατος Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος,  16   /04  /2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ: 4633
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έτους 2013 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  19.682,77  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%. και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 24-04-2013, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς  το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού  902,88   €.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360153) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στην θεματική ενότητα « Διαγωνισμοί». 

Διακήρυξη
 Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές

Ο  Δήμαρχος
κ.α.α.
                  
Ανεβλαβής Αργύριος       

Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, με κριτήριο επιλογής και κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3463/06 Κ.Δ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 & των ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως ισχύει σήμερα και της Εγκυκλίου Δ.ΥΓ2/86945/10-08-2007 της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την <25η> του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (εργαστηριακές αναλύσεις), διαθέτουν τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό,  το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών, και έχουν ήδη εκτελέσει εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η διαπίστευση θα αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον στις παραμέτρους της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης (Αμμώνιο, Αγωγιμότητα, Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων), Escherichia coli, pH, Αριθμό αποικιών σε 22 και 37οC, Κολοβακτηριοειδή, Θολότητα, Εντερόκοκκοι, Αργίλιο) και σε 10 από τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 41.633,20 €, συν Φ.Π.Α. 23% 9.582,54,00 € = 51.245,74 €.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 833,26 € (2%) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισότιμου ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις..
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2285360176.

Συνημμένα Έγγραφα.

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος,   16/04/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: 4645           
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η συνολική προμήθεια για το δημοπρατούμενο είδος ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16 %.
Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι ανάλογοι κωδικοί των Υπηρεσιών που στο σύνολό τους καλύπτουν τη συγκεκριμένη δαπάνη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισμοί &
γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες -μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η προθεσμία για την παράδοση των παραπάνω ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Δημοτ. Συμβουλ.), από την αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί, την 25/04/2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το Δήμο/Δνση Τεχν. Υπηρεσιών και στον δικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.
Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2285360130/127.

Διακήρυξη  


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
και
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚΕ Εκτύπωση
Προς
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην όγδοη τακτική  συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για  καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013 και δόσεων ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών
2.     Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για  καταβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Α΄ Διμήνου 2013
3.     Ανανέωση συμβάσεων υπάλληλων  Κ.Η.Φ.Η.
4.     Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.
5.     Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της δράσης του Κ.Α.Π.Η.
6.     Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας της εφαρμογής της Δημόσιας Λογιστικής και της Μισθοδοσίας
7.     Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση τήρησης λογιστικών βιβλίων έτους 2011 και 2012
8.     Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση νερού από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που στεγάζεται το πρόγραμμα «Κ.Η.Φ.Η.»
9.     Απόφαση έγκρισης δαπανών, διάθεση πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για μισθοδοσία υπαλλήλων
10.   Λήψη απόφασης για εκδρομή « Κ.Α.Π.Η »
11.   Τρέχοντα θέματα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Τεράστια επιτυχία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Εκτύπωση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 Μήνυμα Δημάρχου

Η Νάξος ζει έντονες αθλητικές συγκινήσεις, ύστερα από την τεράστια επιτυχία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανναξιακού ΑΟΝ, με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στην Α2 κατηγορία και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Α1. Η ιστορική επιτυχία της ομάδας, που έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των Ναξίων, μας γεμίζει με χαρά και συγκίνηση για τις προσπάθειες των αθλητριών μας, που πέτυχαν τον καλύτερο στόχο τους και έκαναν ένα όνειρο πραγματικότητα. Πριν ένα χρόνο πανηγυρίζαμε την άνοδο της ομάδας στην Α2. Τώρα απογειωθήκαμε στην Α1, με τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αρωγή όλων στις προσπάθειες του Πανναξιακού ΑΟΝ είναι επιβεβλημένη, για να πάμε ακόμα πιο ψηλά.
    Εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στη διοίκηση, στους προπονητές, στο φίλαθλο κοινό της Νάξου και σε όλους όσοι βοηθούν έμπρακτα τη μεγάλη αθλητική οικογένεια του Πανναξιακού! Εύχομαι να κατακτούν πάντα ό,τι επιθυμούν σε προσωπικό και αθλητικό επίπεδο και να προσφέρουν σε όλους εμάς τη χαρά να καμαρώνουμε για τις επιτυχίες τους! Εκ μέρους όλων των Ναξίων, αποδίδω τις θερμές μου ευχαριστίες στην ομάδα της καρδιάς μας, για τις έντονες στιγμές και την τιμή που προσφέρουν στον τόπο μας!
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Μανόλης Μαργαρίτης

Συνάντηση εργασίας στο δημαρχείο με θέμα το λιμάνι Νάξου Εκτύπωση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 14/4/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συνάντηση εργασίας στο δημαρχείο με θέμα το λιμάνι Νάξου
     Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο με θέμα το λιμάνι Νάξου. Ο Δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, παρουσία Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Γιάννη Μαμουζέλου, συζήτησαν με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σαμψών Αζοράκο, την πρότασή του για το έργο της εξασφάλισης και αναβάθμισης του κεντρικού προβλήτα της Νάξου.
     Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Το έργο είναι πρωτίστης σημασίας για το Δήμο μας. Η υπογραφή της σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  - Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η αποδοχή της πρότασης του κ. Αζοράκου από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγει το δρόμο να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ήπιας παρέμβασης στον κεντρικό προβλήτα της Νάξου, η οποία ενισχύει την ασφάλειά του και τον αναβαθμίζει. Η τεχνική έκθεση θα συνταχθεί συναρτήσει των αναγκών του νησιού, της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας και της θετικής άποψης της Ένωσης Πλοιάρχων. Στη συνέχεια, η τεχνική έκθεση θα τεθεί προς έγκριση στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να προχωρήσουμε στην οριστική μελέτη του έργου, που τόσο ανάγκη έχει ο δήμος μας».

Συνάντηση Δημάρχου με την επιστημονική ομάδα του Όσλο Εκτύπωση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 14/4/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση Μανόλη Μαργαρίτη με επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του Όσλο

Ενημερωτική συνάντηση για τις έρευνες στην περιοχή του Κάστρου του Απαλίρου είχε ο Δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, με μέλη της επιστημονικής ομάδας, που έχουν αναλάβει τις διερευνητικές αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή. Ο κ. Knut Odegard, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Όσλο, ο κ. James Crow, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και ο κ. Sam Turner, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, ενημέρωσαν το Δήμαρχο για τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών τους στο Βυζαντινό Κάστρο του Απαλίρου. Παράλληλα, γνωστοποίησαν τη συμμετοχή της ομάδας τους στο συνέδριο «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων», που θα πραγματοποιηθεί στην Απείρανθο τον προσεχή Σεπτέμβριο, όπου θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους για το Κάστρο. Η ερευνητική ομάδα θα παραμείνει στη Νάξο για μια εβδομάδα, προκειμένου να συνεχίσει την αρχαιολογική αποτύπωση της περιοχής γύρω από το Κάστρο του Απαλίρου και να προετοιμάσει το «Διεθνές Συνέδριο για τη Βυζαντινή Νάξο», που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2014. Το Πανεπιστήμιο του Όσλο έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για τις ερευνητικές διαδικασίες που διεξάγει.

Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού -Αθλητισμού -Περιβάλλοντος Παιδείας- Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει το Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα  «Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στην Απείρανθο Νάξου από 6 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2013.
       Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, με πρωτότυπες εργασίες τους, στο ως άνω Συνέδριο να γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους καθώς και το θέμα που προτίθενται να παρουσιάσουν μέχρι την 20η Μαίου 2013 στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
       Ως αντικείμενο του Συνεδρίου προσδιορίζεται οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Νάξο διαχρονικά και σχετίζεται με τις επιστήμες , τις τέχνες την λαϊκή παράδοση και γενικότερα τον πολιτισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ -ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ
Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚΕ Εκτύπωση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος  10-04-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 42
Τηλ:2285360155
Προς;
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην έκτακτη επείγουσα συνεδρίαση την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να συζητήσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. Λήψη απόφασης για υλοποίηση σεμιναρίου εκπαιδευτικών με θέμα « Επίλυση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα »

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Κλιμάκιο τεχνικών επιστημόνων της Υ.Π.Α. στη Νάξο Εκτύπωση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Νάξος, 9/4/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Κλιμάκιο τεχνικών επιστημόνων της Υ.Π.Α. στη Νάξο

Κατόπιν της συνάντησης του Δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη με τη Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Φώφη Παπαδημητροπούλου, στην Αθήνα την 21η Μαρτίου, κατά την οποία ο Δήμαρχος είχε ζητήσει  την αποστολή επιτροπής εμπειρογνωμόνων στη Νάξο, προκειμένου να λάβουν γνώση των υφιστάμενων δομών του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου και να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωσή τους, η Υ.Π.Α. απέστειλε στη Νάξο τριμελές κλιμάκιο τεχνικών επιστημόνων, για να ερευνήσουν επιτόπου τις ελλείψεις του Αερολιμένα  και τις δυνατότητες αναβάθμισής του. Επίσης, αίτημα του Δημάρχου ήταν να ερευνηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης κατά το ωφέλιμο δυνατό.
     Η Υ.Π.Α., ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Δημάρχου, απέστειλε στη Νάξο την κ. Βασιλική Σταυροπούλου, Αρχιτέκτονα, τον κ. Εύδοξο Μεγαγιάννη, Πολιτικό Μηχανικό και τον κ. Γιώργο Κορμά, Μηχανικό Πολεοδόμο της Διεύθυνσης Αερολιμένων. Κατά τη διήμερη παραμονή του το τεχνικό κλιμάκιο διενήργησε τις απαραίτητες αυτοψίες για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την επέκταση του διαδρόμου πρσγείωσης.
     Σήμερα, Τρίτη 9 Απριλίου, το επιστημονικό προσωπικό της Υ.Π.Α. επισκέφτηκε το Δημαρχείο, όπου είχε σύσκεψη με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους Τοτόμη Πρωτονοτάριο και Δημήτρη Λιανό, σχετικά με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας αυτοψίας τους στον Αερολιμένα Νάξου. Όπως προκύπτει, οι τρεις επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης προς το νότο κατά 300 μέτρα περίπου, ώστε να γίνει συνολικού μήκους 1320 μ. και ωφέλιμου 1200μ. Επίσης, πρόκειται να εισηγηθούν στην Υπηρεσία τους την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και σύγχρονου κτιρίου. Μετά τη θετική εισήγηση του κλιμακίου προς τη Διοικητή της Υ.Π.Α., θα ακολουθήσει η εκτίμηση κόστους του έργου. Κατά τη δίωρη σύσκεψη στο Δημαρχείο αναπτύχθηκαν σε ουσιαστική βάση όλες οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων στον υπάρχοντα Αερολιμένα, ενώ ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα σταθεί αρωγός με κάθε τρόπο σε όποια προσπάθεια αναβάθμισής του.
Ο Δήμαρχος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη θετική εξέλιξη της υπόθεσης και τόνισε: «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας. Συζητώντας με τη Διοικητή της Υ.Π.Α. και τα στελέχη της Υ.Π.Α., διαπιστώσαμε ότι το θέμα της επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης  και της γενικότερης αναβάθμισης του Αερολιμένα Νάξου δεν είχε τεθεί  με ουσιαστικές αξιώσεις προς την Υ.Π.Α. Μετά την πάροδο πολλών χρόνων, κατά τους οποίους το θέμα είχε τεθεί στις καλένδες, το επαναφέρουμε στη σωστή βάση και βάζουμε τα θεμέλια για την προτεινόμενη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών».

 
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου 12/04/13
Προμήθεια Χημικών 2013
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12_04_13
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Σεπτέμβριος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
« < Οκτώβριος 2016 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;