Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Μουσικά χορωδιακά μονοπάτια Εκτύπωση
Μουσικά χορωδιακά μονοπάτια

Δημιουργία τμημάτων χορωδίας για μικρούς και μεγάλους
Δωρεάν μαθήματα με συνοδεία πιάνου 
διδάσκει η Ελένη Ψαρρού
Πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 5 μ.μ.
στη Σχολή Ουρσουλινών

Φορέας υλοποίησης: ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αριθμ. πρωτ. 15760

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στο Δήμο.

Δικαιούχοι:

Είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για να είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ενώσεις προσώπων, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 και 83 του Αστικού Κώδικα).

Ορισμός:

 Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής καλλιέργειας των συμμετεχόντων σε αυτές (όπως οι διαλέξεις, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση και συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), καθώς και εκείνες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον τούτο αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. 

Διαδικασία - Δικαιολογητικά:

1.       Ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση πρέπει να έχει υποβάλει προς το Δήμο αίτηση,  με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση.

2.       Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

3.       Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.

4.       Προϋπολογισμός του συλλόγου για το έτος 2014.

5.       Καταστατικό του συλλόγου.

Για αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ:

 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμο­ποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
Για αιτούμενη επιχορήγηση πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ: α) Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. β) Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

6.       Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου (πρακτικό Γ.Σ. έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων) και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2012 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013)

7.       Αθεώρητο τιμολόγιο.

8.       Φορολογική ενημερότητα.

9.        Ασφαλιστική ενημερότητα.

10.   Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης θα κατατεθεί στο Δήμο πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στο Δήμο έως τις 15/11/2013.

Δεν επιχορηγούνται:

·         Οι αιτήσεις στις οποίες δεν προσδιορίζονται οι επιμέρους εκδηλώσεις στις οποίες αφορά, ούτε επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.

·         Εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση προς το Δήμο.

·         Εκδηλώσεις που έχουν προηγηθεί χρονικά της αιτούμενης επιχορήγησης.

·         Εκδηλώσεις σωματείων που αφορούν στην ψυχαγωγία των μελών τους και όχι στην υλοποίηση συγκεκριμένης κοινωνικής ή πολιτιστικής εκδήλωσης.

·         Μελλοντικές και αβέβαιες ως προς την διενέργεια τους δραστηριότητες , έστω και πολιτιστικού χαραχτήρα.

·          Οι σύλλογοι των οποίων οι σκοποί εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των μελών του και όχι την προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής και η επιχορήγηση προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και όχι για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·         Οι σύλλογοι για τους οποίους δεν αποδεικνύεται από το καταστατικό τους ότι έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού.

 

Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Διοικ. & Οικ/κων Υπηρεσιών

Ελένη      Καμπούρη

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Νάξος, 07/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Τετάρτη 27-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων », με συνολικό προϋπολογισμό 33.000,00 €. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 25-11-2013. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360113, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κιουλαφής Ειρηναίος και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.

Μανιός Δημήτριος 
Αντιδήμαρχος
Κατασκευή στάσεων επιβατών Εκτύπωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΒΛ14ΩΚΗ-Θ6Κ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 5/11/2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:15508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό την Παρασκευή 15-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΠΙΒΑΤΩΝ », με συνολικό προϋπολογισμό 19.998,96€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι και την Τρίτη 12-11-2013. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360153, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μανδηλαράς Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε  και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu» στην ενότητα Διαγωνισμοί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 06-11-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αριθ.Πρωτ.:  139
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ (20η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                            

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 11 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
 2. Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Τοποθέτηση μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στη θέση πλησίον Δημαρχείου Νάξου.
 4. Γενικό Νοσοκομείο Νάξου.
 5. Επέκταση Νεκροταφείου Αγγιδίων.
 6. Παιδική χαρά Αγγιδίων.
 7. Χώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αγγιδίων.
 8. Καθαρισμός περιοχής Αγγιδίων.
 9. Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή «Τίμιος Σταυρός». 
Τρέχοντα θέματα

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου         
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                 

Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Εκτύπωση
Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

Ασφαλτοστρώσεις οδών 2013 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 5/11/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 15501

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών 2013”, με προϋπολογισμό 149.999,99 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 129.267,82 € 100% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, έως και την Πέμπτη 28-11-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, τηλεομοιότυπο επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αθανάσιος Δούρβας. Επιπλέον, τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-naxos.eu στην ενότητα Διαγωνισμοί.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η τάξη εντός νομού και Α2,1η τάξη εκτός νομού για έργα Οδοποιίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.585,36 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ.α.α.
Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

Τσιμεντοστρώσεις οδών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 5/11/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ.  15500

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Τσιμεντοστρώσεις οδών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες”, με προϋπολογισμό 149.999,99 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 128.733,16 € 100% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, έως και την Πέμπτη 21-11-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, τηλεομοιότυπο επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αθανάσιος Δούρβας. Επιπλέον, τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.e-naxos.eu στην ενότητα Διαγωνισμοί.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η τάξη εντός νομού και Α2,1η τάξη εκτός νομού για έργα Οδοποιίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.574,66 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος
Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου OΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου», με συνολικό προϋπολογισμό 36.200,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 20-11-2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360120, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαργαρίτη Κυριακή και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu».


OΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  2013-14

Ο Πρόεδρος του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-14 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  47.664,14 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 13η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ώρα λήξης 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., στην Χώρα Νάξου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360180). 

Συνημμένα έγγραφα

Ο Πρόεδρος του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
Ι. Ναυπλιώτης- Σαραντηνός      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 31-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:15080
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (49η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 04η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 


 1. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή - κατασκευή στάσεων επιβατών» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Δαμαλά».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης εντός του οικισμού Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή προστατευτικού στηθαίου στο δρόμο προς τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τ.Κ. Σκαδού».
 7. Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 8. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
 9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή επαύξηση ισχύος της ηλεκτρικής παροχής με αρ. 50623908 που βρίσκεται στη δεξαμενή στη θέση Μερσίνη Δ.Κ. Σχοινούσας.
 10. Εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση Αγία Ειρήνη Κορωνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 12. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών.
Κλήρωση ανάδειξης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιούνιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
« < Ιούλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;