Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Διενέργεια πρόσληψης είκοσι τριών (23) ατόμων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             αναρτητέο
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νάξος  17/6/2011
Απ  7285

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ 2 του αρ 14 του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του αρ 20 του Ν. 2738/99
 2. τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση , Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 3. τις διατάξεις του αρ 149 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 4. τις διατάξεις του αρ 206 παρ 1 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
 5. τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004
 6. την με αρ 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών αναγκών
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης έκδοσης της απαραίτητης ΠΥΣ για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών και επειδή το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και των παραλιών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία κατά τη θερινή περίοδο, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Οι ειδικότητες είναι οι εξής:
2 οδηγοί απορριμματοφόρων
2 χειριστές μηχανημάτων έργου
19 εργάτες καθαριότητας
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα είναι αυτά που περιγράφονται στην 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2011.


O Δήμαρχος
Και  με ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Εμ. Πολυκρέτης
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-06-2011 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 17-06-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:7273

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 21η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου».
 2. Έγκριση 1ου σταδίου επαναληπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
 3. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 4. Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 5. Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.
 6. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
 7. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας.
 9. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για χειρισμό υποθέσεων.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 11. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Πρόσκληση Συμβουλίου Δ.Κ. Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Nάξος  14/6/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                 Αρ.Πρωτ: 173                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                        ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                              ΚΟΙΝ:1.κ. Πρωτονοτάριο Τοτόμη
Αντιδήμαρχο

2. κ. Λιανό Δημήτριo
Αντιδήμαρχο

3.κ. Μαμουζέλο Ιωάννη
Πρόεδρο Λιμενικού  Ταμείου Νάξου


                                                                                               
   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   21η Ιουνίου 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων
3. Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση « Ξηρόκαμπος » της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
4.Επανεξέταση θέματος ΚΕΓΕ
5.Προβλήματα στην παραλιακή ζώνη της Χώρας Νάξου και προτάσεις  για την άρση αυτών.
6. Προτάσεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στα   όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.


Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                     
ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Εκτύπωση
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα δειγματοληψιών νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, από την αρχή του έτους έως και 26-5-11.

Αποτελέσματα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 14-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ.: 7084
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ -        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.


Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 14 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 14.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω σημαντικής ελλείψεως προσωπικού στο τομέα καθαριότητας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων κατεπειγουσών αυξημένων  αναγκών που πρέπει να καλυφθούν στον τομέα αυτό λόγω και της αυξημένης κίνησης λόγω της τουριστικής περιόδου.Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Πίνακας περίληψης αποφάσεων Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 10/6/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                     


Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 10/6/2011
(10η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

38

1ο:Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χώρα Νάξου,  στους:

1)Γ.Σαραντάκη -Χ.Τερζή Ο.Ε ,Σνακ -Μπαρ στην συνοικία «Μπούργο» Χώρας Nάξου, 2) Δελαβέρη Ηλία του Δημητρίου, κομμωτήριο στην περιοχή Πάρκο Έλλης  Χώρας Νάξου3) LAMARTINA ALFONSO του  MICHELE Σνακ -Μπαρ-Καφενείο-Αναψυκτήριο,  στην περιοχή «Μπούργο»  Χώρας Νάξου.

39

2ο:Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής κατάστημάτων

Aποφασίζει Ομόφωνα

A.Τη χoρήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικής  στην Δέσποινα Αξαοπούλου του Παναγιώτη για το κατά-στημα καφενείο ΕΛΙΑ στην Παλαιά Αγορά  Χώρας Νάξου  έως την 31/12/2011.

Aποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

Αποφασίζει Ομόφωνα

B.Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α: Αθανασάκη Ιωάννη του Γεωργίου για το κατάστημα Καφέ-Αναψυκτήριο «PRIΜΕ» στην Παραλία  Χώρας Νάξου  έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Φλεριανού Ειρήνη και Σία Ε.Ε. για το κατάστημα καφετέρια -Μπάρ « ΔΙΟΓΕΝΗΣ» στην παραλία  Χώρας Νάξου έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

γ. Λουγιάκη Ανδρέα του Κήρυκα για το κατάστημα καφετέρια -Μπάρ « LEMON» στην παραλία  Χώρας Νάξου έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή

δ. Μ και Ν. Ρούσσος Ο.Ε. για το κατάστημα καφετέρια -Μπάρ -Εστιατόριο  SCIROCCO    στην πλατεία Πρωτοδικείου Χώρας Νάξου έως την 31/10/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή

ε. Παπαδόπουλο Δημήτριο του Κανάρη για το κατάστημα καφέ -Μπάρ-αναψυκτήριο

« ΦΟΙΝΙΚΑΣ» στην περιοχή Αγίου Γεωργίου  Χώρας Νάξου έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή

-

3ο:Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση  «Ξηρόκαμπος» της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

Ομόφωνα αναβάλλεται  για την επόμενη συνεδρίαση

40

4ο:Εξέταση αιτή-ματος δημοτών σχετικά με τον ευπρεπισμό στενού δρομίσκου παραπλεύπλεύρως
του  ΟΤΕ στη Χώρα Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να εισηγηθεί στο Δήμο, προτάσεις σχετικά με τον ευπρεπισμό και εξωραϊσμό  του στενού δρομίσκου παραπλεύρως του  ΟΤΕ στη Χώρα Νάξου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥΣυνέντευξη Τύπου στην Ε.Ο.ΠΕ. Εκτύπωση
 

Παρουσία του Μανόλη Μαργαρίτη στη συνέντευξη τύπου  στην Ε.Ο.ΠΕ. για το MASTERS - BEACH VOLLEY     Την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) συνέντευξη τύπου για τους αγώνες MASTERS - Beach Volley, που θα πραγματοποιηθούν στη Βούλα (1-3 Ιουλίου), στο Ρέθυμνο (8-10 Ιουλίου), στην Κεραμωτή (22-24 Ιουλίου) και στη Νάξο (29-31 Ιουλίου). Στη συνέντευξη, εκ μέρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Μανόλης Μαργαρίτης και ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου, υπεύθυνου για τον αθλητισμό, Ιάκωβος Ναυπλιώτης.  Ο  Δήμαρχος έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:


    «Ως Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων νιώθω πάντα υπερήφανος όταν ασχολούμαστε με θέματα που προβάλουν το αθλητικό ιδεώδες.  

     Άλλωστε, ο  Δήμος μας, έχοντας δείξει έμπρακτα την ευαισθησία του σε θέματα άθλησης και νεολαίας, συνεχίζει τις προσπάθειες για ανάληψη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

     Πρόσφατα διοργανώσαμε με επιτυχία τους τελικούς γυναικών βόλεϊ για την άνοδο στην Α2 κατηγορία και όλοι μας πανηγυρίσαμε την ανάδειξη και άνοδο της δικής μας ομάδας, της ομάδας του Πανναξιακού.

     Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και δίνοντας έμφαση στα αθλητικά γεγονότα, διεκδικήσαμε και τη συμμετοχή μας στους αγώνες Beach Volley.

     Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, αναλαμβάνουμε την οργάνωση και διεξαγωγή των τελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Masters - Beach Volley στη Νάξο. Στις 29, 30 και 31 Ιουλίου 2011, το φίλαθλο κοινό του βόλεϊ στρέφει για άλλη μια φορά το βλέμμα του στη Νάξο, στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί  αγώνες για την ανάδειξη των πρωταθλητών Μπιτς Βόλεϊ της φετινής περιόδου.

     Η συμμετοχή της Νάξου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Masters έχει γίνει πλέον θεσμός και αγκαλιάζεται από ένα ευρύ κοινό, από ντόπιους και επισκέπτες.

     Ευχαριστούμε θερμά την Ε.Ο.ΠΕ. και, ιδιαίτερα, τον πρόεδρό της, κ. Αχιλλέα Μαυρομάτη, για την τιμή που μας κάνει να ανταποκρίνεται θετικά στις αιτήσεις μας και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την άψογη συνεργασία μας.

     Ευχόμαστε στους αθλητές «καλούς αγώνες» και στο κοινό «καλή διασκέδαση».

     29 με 31 Ιουλίου θα είμαστε όλοι εκεί  να στηρίξουμε την προσπάθεια των αθλητών!»                                      Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

                                              Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τεχνικός Σύμβουλος του Έργου Δίκτυα Αποχέτευσης... Εκτύπωση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/EK


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλ. 2285360127, fax. 2285023570.
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπόψη: κου Απ. Φυρογένη

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της παροχής υπηρεσιών είναι «Τεχνικός Σύμβουλος του Έργου: "Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου"» και ο τόπος της παροχής η Νήσος Νάξος.
II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προσληφθεί με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν. 3316/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι η υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας κατασκευής του έργου αποχέτευσης. Ειδικότερα ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προβεί σε αναγνώριση, κατανομή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της σύμβασης και της κατασκευής του έργου προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί ομαλά και εντός των χρονικών δεσμεύσεων.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΡΟΤΤΑΣ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι κάτοχοι των οχημάτων, που έχουν σταθμεύσει περιμετρικά του φράχτη στο μεγάλο παρκινγκ στην περιοχή του ποταμού, στη Γρόττα, να μετακινήσουν τα οχήματά τους, προκειμένου να γίνουν εργασίες καθαρισμού του χώρου. Οι κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να τα μετακινήσουν προς το κέντρο του παρκινγκ.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.


                                   

Ο Αντιδήμαρχος

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Μανώλης Πολυκρέτης

Πρόσκληση Συμβουλίου Δ.Κ.Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Nάξος  6/6/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                    Αρ.Πρωτ:163                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου


   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   10η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων
3. Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση « Ξηρόκαμπος » της    Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου.
4. Εξέταση αιτήματος δημοτών σχετικά με τον ευπρεπισμό στενού δρομίσκου παραπλεύρως του ΟΤΕ στη Χώρα Νάξου.Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

                           Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου     


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος,31-05-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ: 6440
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2011

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 
Προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  97.785,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.23%.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Iουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης  12:00 π.μ.  ώρα λήξης 13:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 3.975,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360147).

 

Ο Δήμαρχος
  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης                                               
 
Περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας
Περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07-06-2011
ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
 
e-payments_guide.gif
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Αύγουστος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« < Σεπτέμβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;

Fatal error: Call to undefined function curl_init() in D:\OracleAS_web\Apache\Apache\htdocs\templates\033\index.php(231) : eval()'d code(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 69