Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος, 6/12/2016                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.πρωτ.22679
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.094,86 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 

α) 10.517,27 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
και 1.577,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου e-naxos.eu, εκτός από το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται πρωτότυπο από το Δήμο έως και την 16/12/2016 κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων ή μέσω ταχυμεταφορών κατάλληλα εξουσιοδοτημένων. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε έντυπη μορφή με την καταβολή 10 ευρώ από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/12/2016. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παρτσινέβελου Φιλοθέη. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 21/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω,
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.2 της Προκήρυξης.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

9. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 


Νάξος, 06/12/2016


Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Εμμανουήλ  Μαργαρίτης

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος,6/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ.πρωτ:   22670      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                           
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                      
Τ.Κ.: 84300                                                                   
Πληροφορίες: Σέρβος Ιωάννης                   
Τηλ.: 2285360115-114
Fax: 2285023570                  
E-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας/ραδιοεπικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας/ραδιοεπικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας έως και την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για την υπό προμήθεια αδειών λογισμικού , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του N 4412/2016.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.   Δημήτριος Λιανός             
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών              Νάξος, 06/12/2016  
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου , Τ.Κ. 84 300                                Αρ. Πρωτ.: 22619
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.756,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους ή στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».


Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ /νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                    Νάξος, 07/12/2016
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών            Αρ. Πρωτ.: 22749
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                 
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου , Τ.K.84300 
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
FAX: 22850-23570
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2016   Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), αντί της απλής υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη (άρθρο 4, Δικαιολογητικά), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147), όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Β' 3698/16.11.2016, με υποχρεωτική ισχύ από τις 7 Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής (πρβλ. παρ. 2 της με αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα κάνει δεκτό όποιο από τα δύο παραπάνω δικαιολογητικά και αν προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.


O Αντιδήμαρχος
Αργύρης ΑνεβλαβήςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης ΑνεβλαβήςΠρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος,6/12/2016 Αρ.πρωτ:   22669
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου   Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες: Σέρβος Ιωάννης
Τηλ.: 2285360115-114
Fax: 2285023570
E-mail:  Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αδειών λογισμικού
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια αδειών λογισμικού έως και την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για την υπό προμήθεια αδειών λογισμικού , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του N 4412/2016.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.  
Δημήτριος Λιανός
Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 05/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ. Πρ.: 22526
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152 FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του  Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»    

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, 12.00 π.μ. ως ακολούθως: Προμήθεια «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.356,00€. Η δαπάνη αφορά στην αγορά 2 μηχανών για την Οικονομική Υπηρεσία τύπου, Dolphin 570+ του κατασκευαστικού CT COIN Δανίας, καθώς η εν λόγω εταιρία συνεργάζεται με τα τραπεζικά καταστήματα της Νάξου και θα μπορεί να προβαίνει σε αναβάθμισης του λογισμικού των μηχανημάτων σε περίπτωση έκδοσης νέων χαρτονομισμάτων. Οι μηχανές θα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης πλαστότητας και διαστάσεων, ενώ η ειδική σχεδίαση του τροφοδότη, θα εξασφαλίζει ομαλή ροή για οποιαδήποτε ποιότητα χαρτονομισμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα των σχετικών Μελετών.

Ο Δήμαρχος καα,
Αργύριος Ανεβλαβής Αντιδήμαρχος
Δελτίο Τύπου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 5/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης το διάστημα 27-30 Νοεμβρίου. Ο Δήμαρχος, τιμώντας την επί σειρά ετών προσφορά του Γιάννη Χωματά, ο οποίος διακρίθηκε στην πολιτική κι επιστημονική κοινότητα για το ήθος και την ανιδιοτέλειά του,  παρέστη στην εξόδιο ακολουθία, που τελέσθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Εκεί, ανέγνωσε το ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του εξαίρετου αυτού ανθρώπου. Στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Αθήνα, ο κ. Μαργαρίτης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές και συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, με στόχο την προώθηση θεμάτων που αφορούν στο Δήμο και την επίλυσή τους. Την Πέμπτη, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μετέβη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπου συζητήθηκαν πλήθος ζητημάτων που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκησης.
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09/12/16 Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Νάξος, 5/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 22592
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, προς το Δ.Σ.
2.Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στα στενά της Παλιάς Πόλης.
3.Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
4.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων έτους 2017 (περίοδος ασφάλισης από 07-03-2017 έως 07-03-2018).
5.Διάθεση πίστωσης για την κατεπείγουσα εργασία ανάπτυξης – καθαρισμού μπαζωμένης γεώτρησης  περιοχής Μαρμαροπεράματος.

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           
Αρ. Πρωτ: 22528 Νάξος, 05/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 2)Προς όλους τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 3)Προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 4)Προς όλους τους Εκπρόσωπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 09 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου για την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών έργων εγκαταστάσεων υγείας.
 3.  Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
 4. Έγκριση μελέτης και διενέργειας διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2017».
 5. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. 
 6. Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση - ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανέγερση Σχολικού κτιρίου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού στον Οικισμό Παναγιάς Κοινότητας Ηρακλειάς».
 9. Λήψη απόφασης για αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.
 10. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος - «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
 11. Έγκριση σχεδίου τουριστικής δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
 12. Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης κάθε είδους αντικειμένων, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (υπ' αριθμ. 217/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Έγγραφη του Δήμου ως συνδρομητή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 14. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε εκθέσεις τουρισμού για το έτος 2017.
 15. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2016.
 16. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 17. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού από την προγραμματική σύμβαση με την Δονούσα.
 18. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.
 19. Έγκριση επιχορήγησης του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου.
 20. Λήψη απόφασης περί διαγραφής  χρηματικών καταλόγων από οφειλές παράβασης Κ.Ο.Κ.
 21. Επιστροφές ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 22. Διαγραφές οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων.
 23. Αίτημα κ. Κατερίνης Καλλιόπη περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 24. Αίτημα κ. Λαγογιάννη Κωνσταντίνου περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 25. Αίτημα κ. Φακίνου Γιαννούλη του Παύλου περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 26. Αίτημα κ. Σμαράγδας Βλάχου περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 27. Έγκριση μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 28. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Γεωργίου Ξανθούλη (υπ' αριθμ. 250/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 29. Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου (υπ' αριθμ. 217/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 30. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της από 22/04/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (υπ' αριθμ. 12/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
 32.  Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.
 33. Έγκριση της υπ' αριθμ. 105/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 02/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22445
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 08 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.    Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
5.    Έγκριση ενεργειών για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του οφειλέτη του Δήμου Καστελλάνου Αργύρη, ανάθεση σε συμβολαιογράφο και δικαστικούς επιμελητές.
6.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου.
7.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία ''καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2017''.
8.   Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων έτους 2017 (περίοδος ασφάλισης από 07-03-2017 έως 07-03-2018).
9.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ''καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017''.
10.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017''.
11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017''.
12. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016.
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ευπρεπισμός - χρωματισμοί κουφωμάτων Κοινότητας και παιδικής χαράς Δ.Κ. Κουφονησίων.
14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: επισκευή- συντήρηση κοινοτικών κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς.             Ο

Δήμαρχος
         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής              
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
Συλλυπητήρια για το θάνατο του Γιάννη Χωματά Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 Νάξος, 29/11/2016

Μεγάλη είναι η θλίψη στο άκουσμα της απώλεια του συμπατριώτη και φίλου μου Γιάννη Χωματά. Ο εκλιπών, πρώην Βουλευτής Κυκλάδων, Καθηγητής Ιατρικής, Γιάννης Χωματάς υπήρξε εξαίρετος γιατρός και άνθρωπος. Τίμησε τη γενέτειρά του από τη θέση του βουλευτή και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, κερδίζοντας την αγάπη και την εκτίμηση όλων των απλών ανθρώπων, στους οποίους προσέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες με περισσή αγάπη και φροντίδα. Τίμησε τον τόπο μας τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και με την ενεργή του συμμετοχή στα κοινά και ξεχώρισε χάρη στο ήθος και την ανιδιοτέλειά του. Υπήρξε εξαίρετο πολιτικό πρόσωπο με σημαίνοντα ρόλο για δεκαετίες στον πολιτικό βίο του τόπου μας, πολιτευόμενος πάντα υποδειγματικά με ευπρέπεια και απαράμιλλο πολιτικό ήθος, αποτελώντας πρότυπο εντιμότητας και ακεραιότητας. Για την προσφορά του ως επιστήμονας και για το πολιτικό ήθος, με το οποίο πορεύτηκε στο δημόσιο βίο, θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας! Στην οικογένειά του απευθύνω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  
Εμμανουήλ Μαργαρίτης
Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Εκτύπωση
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συγκροτεί Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την αρωγή των Δημοσίων Φορέων του Δήμου μας στην αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών ( σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.) και ιδιαίτερα στους τομείς της Πρόληψης και Αποκατάστασης και γενικά στη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από αυτές.

Με τη συμμετοχή του στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας  ο εθελοντής, συμβάλλει στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών του, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που ζει ο ίδιος και η οικογένειά του και γενικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον τόπο του.  Όσοι και όσες συμπολίτες μας επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο του Γραφ. Πολιτικής Προστασίας, 22850 26260 ή στο 6937 041 347.

Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 
Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων  
Ιάκωβος Ν. Τσελέντης
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Φαρμακευτικό υλικό
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΩΜΑΤΑ
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Μάιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;