Αρχική ΣελίδαΕνημέρωσηSitemapΕπικοινωνίαNews LetterΧρήσιμες Συνδέσεις
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
Αναζήτηση


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
sc_learn_74x40.gif vbv.gif
WeBuy.jpg
diavgeia_s.jpg
Τουριστική Προβολή
Δίκτυο Υποστήριξης

Developed by OTS S.A.
Αρχική Σελίδα arrow Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νάξος, 17/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρ.: 9750
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                         Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                          Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου»


Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 έως και Παρασκευή 19 Μαϊου 2017 και ώρα 15.00 π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα


Υπηρεσία : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 22.320,00 € 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την υπηρεσία στοιχεία. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας. 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.


Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Λιανός 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 17/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρ.: 9751
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                            Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                      Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας»


Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 έως και Παρασκευή 19 Μαϊου 2017 και ώρα 15.00 π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα


Υπηρεσία : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 22.320,00 € 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την υπηρεσία στοιχεία. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας. 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.Ο Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Λιανός 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Εκτύπωση
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με λήξη την 13/06/2017 και ώρα 10.00 π.μ. για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (CPV:45210000 και CPV έργου:45214210-5) με συνολικό προϋπολογισμό 2.100.000,00 € (με ΦΠΑ). με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΟΠΣ 5000679. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά με 2ης τάξης και άνω και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά A2 τάξης και άνω.

Συνημμένα: Τεύχη δημοπράτησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 12/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 9506
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 299/2017 απόφασης Δημάρχου.
4.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου ΔΚ Κουφονησίων.
5.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επισκευής μηχανήματος HUBER του ΒΙΟ.ΚΑ Κουφονησίου.
6.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επισκευής μηχανήματος HUBER του ΒΙΟ.ΚΑ Χώρας.
7.    Ανάθεση υπόθεσης «Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης» σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο.
8.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης  και λοιπών χώρων, κτιρίων και αποθηκών  Δήμου Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων». 
9.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων του ΒΙΟ.ΚΑ Χώρας Νάξου.             
10. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προ οικ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
11. Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.            

Ο Δήμαρχος
         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής              
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Νάξος, 12/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                            Αρ. Πρωτ: 9435

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.       Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.       Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Σχοινούσας, Δονούσας, Ηρακλειάς και Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.       Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας, Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16  Μαΐου  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητα νεκροταφείων στις Δημοτικές Ενότητες της νήσου Νάξου».
2.       Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου».
3.       Ανάκληση της υπ' αριθμ. 71/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας-Ηρακλειάς-Κουφονησίων και Σχοινούσας στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
4.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
5.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ.  Κορωνίδας».
6.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση - ευπρεπισμός κοινοτικών χώρων νήσου Ηρακλειάς».
7.       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το ΔΛΤΝάξου, για την παραχώρηση οχήματος και απορριμματοδεκτών.
8.       Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 266/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.
9.       Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Κουφονησίων.
10.   Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του αναδόχου Λάτου Σταύρου για την  παροχή υπηρεσίας «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ».
11.   Καθορισμός τελών Πολεοδομικών Υπηρεσιών (υπ' αριθμ. 325/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
12.   Ορισμός Διατάκτη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
13.   Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
14.   Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
15.   Έγκριση  κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Α/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16.   Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών.
17.   Λήψη απόφασης για την διάθεση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18.   Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κορρέ Νικόλαου περί αναφερόμενης υπερβολικής χρέωσης σε παροχή ύδρευσης στην Κωμιακή Νάξου.
20.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Βρούτση Βασίλειου του Ιωάννου.
21.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη του Δήμου κ. Σκληράκη Γεώργιου.
22.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής κ. Μωράτη Μαρίας.
23.   Έγκριση της υπ' αριθμ. 32/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών, του νομικού προσώπου.
24.   Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.   Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
26.   Αντικατάσταση υπεύθυνου συντονισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+ 2014 με ονομασία PAVEtheWAySTE.
27.   Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
28.   Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Κοινότητας Δονούσας» (209/2015 απόφαση Δ.Σ.)
29.   Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην επιτροπή ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
30.   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
31.   Λήψη απόφασης για την  κύρωση υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων των οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (στον οικισμό ¨Αγιασσός¨ της Τ.Κ. Δαμαριώνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
32.   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
33.   Ορισμός συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
Mίσθωση χώρων στάθμευσης Εκτύπωση
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΝΑΞΟΥ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΥΛΛΑΚΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                Νάξος, 08-05-2017

ΨΗΦΙΣΜΑ   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο άγγελμα του θανάτου του επί σειρά ετών Γραμματέα και μετέπειτα Προέδρου της Κοινότητας Ποταμιάς Βασίλειου Γρυλλάκη, συνήλθε σήμερα εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1)Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θανόντος.
2) Να παραστούν μέλη του με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο, και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
4)Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.
5) Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του θανόντος.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ                                                             
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 05/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 8969 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.    Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
4.    Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
5.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος.
7.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου.
8.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας.
9.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου.
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου.
11. Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας.
12. Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας.
13. Έγκριση πρακτικού  επαναληπτικής  μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας  για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  του Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού Φαρμακείου στη  Δ.Κ. Νάξου.  
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από  εξωσυμβατική χρήση   ακινήτου από 1-1-2017 έως 18-1-2017 για  την ενοικίαση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Χώρας (περιοχή Φουντάνα) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από  εξωσυμβατική χρήση   ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου του Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
16. Παραλαβή μελέτης: «Υδραυλική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Αεροδρομίου Νάξου».
17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου: «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
18. Έγκριση Β' επαναληπτικού αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του οφειλέτη του Δήμου Καστελλάνου Αργύρη, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή.
19. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ομαλών εκκινητών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης.
20. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε δικηγόρο για το κλητήριο θέσπισμα αρ. 2017/73.
21. Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 92/2017 απόφασης Ο.Ε.          

Ο Δήμαρχος
         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        
Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 ΔΚΕ Εκτύπωση
Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτηση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Αποτελέσματα ΣΟΧ 1 ΔΚΕ Εκτύπωση
Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτηση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 04/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αρ.πρωτ:8831                     
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                
Τ.Κ.: 84300                   
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114-115                                                      
Fax: 2285023570                                                         
E-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε                                   
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων .

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 12:30 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).Η τεχνική μελέτη, προδιαγραφές και προυπολογισμός παρέχονται επίσης από το αρμόδιο τμήμα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.  

Δημήτριος Λιανός
 
Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης
Aερολιμένας Νάξου
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
 
e-payments_guide.gif
Σύστημα Ευφυών Μεταφορών
banner_leader.jpg
koinoniko_pantopoleio.png
button_kairoy.png

Εκδηλώσεις
« < Ιούνιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
« < Ιούλιος 2017 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα;